ساکشن مرکزی دندانپزشکی

ساکشن برقی تک یونیت

بیشتر

ساکشن مرکزی برقی 4-1 یونیت

بیشتر

ساکشن مرکزی برقی 6-1 یونیت

بیشتر

ساکشن مرکزی برقی از نوع خشک

بیشتر

ساکشن مرکزی دندانپزشکی فشار قوی = جلوگیری از شیوع کرونا

هدایت هوای تولید شده دهان بیمار به خارج از مطب

ساکشن های NF تنها ساکشن های دندانپزشکی هستند که آئروسل تولید شده دهان بیمار را به خارج از مطب هدایت میکند.

قابلیت استفاده در کلیه مراکز دندانپزشکی

این دستگاه قابل استفاده در تمامی مراکز و کلینیک های دنداپزشکی می باشد.

سیستم حفاظت از ورود آب بزاق به موتور

ساکشن های نفیس فراز ماندگار دارای سیستم هوشمندی می باشد به این صورت که از ورود آب بزاق به موتور جلوگیری می شود.​

دارای موتور قوی

مکش بسیار قوی بزاق و در نتیجه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

بدون لرزش صدا

قابل استفاده بدون نگرانی از
تولید صدای ناهنجار احتمالی

باعث حذف آب آشامیدنی به میزان 200 لیتر در ساعت جهت هر یونیت

جلوگیری از هدر رفت نا یک میلیارد لیتر آب در سال

ساکشن های مرکزی.

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی

ساکشن های برقی تک یونیت

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن های مرکزی خشک.

تحولی نو در.

صنعت دنداپزشکی.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی