کمپرسور تک موتوره 80 لیتری

بیشتر

کمپرسور دو موتوره 80 لیتری

بیشتر

کمپرسور دو موتوره با حفاظت الکتریکی

بیشتر

کمپرسور تک موتوره 80 لیتری

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است 

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
عدم استفاده از موتور های روغن دار
قابلیت نصب روی هرگونه کمپرسور اویل فری
تک موتوره 80 لیتری
بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM

کمپرسور دو موتوره 80 لیتری

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM
عدم استفاده از موتور های روغن دار
دو موتوره 80 لیتری

کمپرسور دو موتوره با حفاظت الکتریکی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM
عدم استفاده از موتور های روغن دار
دو موتوره 80 لیتری
فارسی